Stichting Toekomst voor Buurtjeugd

Activiteiten

Stichting Toekomst voor Buurtjeugd is altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor jeugd uit kwetsbare wijken en werkt daarbij samen met verschillende partners. De staat waarin plannen voor praktijkexperimenten zich bevinden wisselt van ontwerp-, uitwerkings- en aanvraagstadium  tot uitvoerings- of afrondingstadium.

Hieronder vindt u een impressie van de projecten en initiatieven waar Stichting Toekomst voor Buurtjeugd zich voor inzet.

 

Maatschappelijke diensttijd

In het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de rijksoverheid, voeren Stichting Toekomst voor Buurtjeugd en een groot aantal lokale welzijns- en sportorganisaties een programma uit om te experimenteren met de maatschappelijke activering van buurtjeugd uit kwetsbare wijken. Op basis van eerdere ervaringen die zijn opgedaan met het pedagogische activeringsprogramma Young Leaders (ontwikkeld door NJR en Noorda en Co), is een programma ontwikkeld waarin groepstraining en individuele coaching gecombineerd worden. Doelstelling is om de maatschappelijke betrokkenheid van deelnemende jongeren op een duurzame wijze gestalte te geven. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat jongeren nieuwe competenties opbouwen, leren om op zichzelf en hun toekomst te reflecteren en geactiveerd worden om zich als positief rolmodel in te zetten voor hun omgeving. Lees meer over de resultaten in de effectrapportage.

 

Pedagogische activiteiten voor buurtjeugd in een kansarme buurt

Het eerste project dat door Stichting Toekomst voor Buurtjeugd in samenwerking met lokale partners is geïnitieerd, betreft pedagogische activiteiten voor de jeugd en hun ouders in een buurt in Amsterdam Nieuw-West. Deze woonomgeving kent veel jeugd van uiteenlopende afkomst van wie de ouders laaggeschoold zijn en zelf vaak moeite hebben zich te handhaven in de maatschappij. Er is veel armoede in de gezinnen. Zonder een extra steuntje in de rug bestaat het gevaar dat de jeugd ook weer een gebrekkige opleiding krijgt en/of vanaf de tienerleeftijd in het straatcircuit of thuis in een isolement terecht komt.

In het project wordt nauw samengewerkt tussen basisscholen, welzijnswerk, sportbuurtwerk, Ouder- en Kindcentrum en andere partijen. Om praktische redenen zijn de basisscholen het belangrijkste aanspreekpunt voor pedagogische programma’s.  Via deze scholen worden kinderen en ouders geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. De pedagogische programma’s kunnen variëren van sociale vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld op het gebied van weerbaarheid en identiteitsontwikkeling), huiswerkbegeleiding en vakantieactiviteiten tot opvoedcursussen en ontmoetings- en uitwisselingsactiviteiten voor ouders. Op die manier kunnen per jaar ongeveer 60 kinderen en hun ouders worden geholpen.

Het project heeft een duur van drie jaar (2014-2016) en is gefinancierd  door het Kansfonds.

​                       

 

Preventie radicalisering

In 2016 is een dialoogpilot met leerlingen uit het praktijkonderwijs uitgevoerd, gericht op de preventie van radicalisering. In een reeks groepsgerichte thematische workshops onder leiding van trainers werd gewerkt aan de bewustwording en weerbaarheid van leerlingen via korte inleidingen, speelse werkvormen en veel gespreks- en discussieruimte.